મહિલાઓ પતિ ને નહીં પણ આ માણસ ને જરૂર બેડરૂમ સાથે જોડાયેલી વાતો કરે છે ..

સ્ત્રીઓ વિશે હંમેશાં એવું કહેવામાં આવે છે કે તેમના પેટમાં કંઈ પચતું નથી. પછી ભલે તેણી કેટલીક વસ્તુઓ તેના પતિથી છુપાવતી હોય, પરંતુ દરેક સ્ત્રીનો ચોક્કસપણે એક શ્રેષ્ઠ મિત્ર હોય છે જેની સાથે તે બધું શેર કરે છે, તે પણ તમારા બેડરૂમની કામગીરી. પરંતુ પત્ની તમારી સાથે ક્યારેય આવી વસ્તુઓ શેર કરતી નથી.

આવી વસ્તુઓ છુપાવે છે:

તમે અન્ય પુરુષો સાથે કેટલી વાર અંગત પળો માણી  તે વ્યક્ત કરતાની સાથે જ તમારી સાથે વાત નહીં કરે. આ સિવાય, તેની અનુભવ યોજના જે પણ હશે, તે તે હંમેશા તમારી પાસેથી છુપાવશે.

પરંતુ તે નિશ્ચિતપણે તમારી તુલના તેના શ્રેષ્ઠ મિત્ર સાથે કરશે પરંતુ તે વિશે તમને કદી કહેશે નહીં, આ કેટલીક વસ્તુઓ છે જે પત્ની ઇચ્છે તો પણ પતિને કહેતી નથી.

પરંતુ આ બધી બાબતો એવી છે કે તેઓ નિશ્ચિતપણે તેમના મિત્રો સાથે શેર કરે છે. ભલે તે બેડરૂમની અંદર ન હોય. કહ્યા વિના હૃદય હળવા નથી થતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *