સ્કૂલ માં ભણતા છોકરાને ને પરણિત મહિલા જોડે થઈ ગયો પ્રેમ, સાથે રહેવા માટે કર્યો કાંડ ..

જયારે પોલિસ એ આ વીસે જાણ કરી તો કબર પડી કે છોકરી પોતાની મરજી થી પોતાનું ઘર છોડી ને જતી રય છે આટલું જ નહીં એ મહિલા સાત માં ધોરણ વડા છોકરા જોડે ભાગી ગય જેને એ પ્રીમ કરે છે આ અજીબ મામલો કેપયરજંગ વિસ્તાર નો છે ભાગી ગયલી મહિલા ની ઉમર 29 વરસ ની છે અને તેના 3 છોકરા ઓ પણ છે તેમની ઉમર સાત પાચ તન છે પોલિસ આ બારા માં જાણકારી મેડવી રહી છે અને મહિલા ની તલસ પણ જૂઠી થય છે

કબર ને અનુસાર મહિલા ના ખોવાય થી પતિ એ પોલિસ ની માદત માંગી અને પત્ની ને શોધવાનું કીધું તણા પછી પોલિસ એ મામલો સભડી ને એમની તલસ ચાલુ કરી પોલિસ ને કબર પડી કે મહિલા ને સાથે સાથે એક 14 વરસ નો છોકરો પણ ખોવાય ગયો છે એ મહિલા સાથે ફરિયા કરતો હતો

પોલિસ ને અનુસાર 3 છોકરા ની માં એના છોકરા અને પતિ ને છોડી ને ઘોરણ સાત માં ભણતો એની સાથે ગાયબ થય ગય છે મહિલા ના ખોવાય જવા થી પતિ એ સિકયત લખવી અને સોધા સોધ કરયી મહિલા ને સાથે કબર પડી પડી કે મહિલા સિવાય 14 વરસ નો છોકરો પણ ગાયબ થય ગયો છે અને સાથે તે ફરિયા કરતી હતી પોલિસ એ ગામ ના લોકો જોડે વાત ચિત કરી તો કબર પડી મહિલા એ અમુક લોકો ને નાગાબાવા સાથે ભગવાની પણ વાત બતાવી હતી

એ મહિલા ને એક વરસ પેલા એ છોકરા ને પિયાર થય ગયલો બને સાથે ફર્યા કરતાં હતા પરંતુ ઉમર માં અતર હોવાના કારણે કોય ને પણ એના પર શક ના થયો એ શિવરાત્રિ દિવસ વિસ્તાર માં લાગલો મેળા માં એ મહિલા ગય અને ત્યાં થી જ તે દિવસ એ તે ગાયબ થય ગય મહિલા ના ઘરે ના પોચવાથી પતિ પરેશાન થય ગયો એને પોલિસ ને સૂચના આપી તો જાજ માં તેનું સાચું સામે આવાયું પોલિસ આ મામલા ની શોધ હજુ પણ કરી રહિયા છે અને મહીલા ને શોધવા મા લાગેલા છે .

Leave a Reply

Your email address will not be published.